Puja Packages

   
123

Ashta Lakshmi Pooja

Rs.650

Chandi Homam

Rs.6800

Gayathri Homam

Rs.11500

Ganapathi Homam

Rs.3500

Ayusha Homam

Rs.850

Ayyapan Pooja

Rs.750

Bhagawathi Seva Homam

Rs.650

Bheemarathi Shanthi Homam

Rs.1550

Death Ceremony Homam

Rs.1250

Dhanavantri Homam

Rs.2200

Durga Homam

Rs.12500

Engagement Homam

Rs.350

Hanuman Homam

Rs.11000

Kalyana Utsavam

Rs.850

Kritya Pariharana Homam

Rs.9500

Kuja (Mars) Homam

Rs.10500
123